Find help and support
you can trust

उमदमङमसमम भममभ्सम ाम}मरिङमे

ामद्दङमम क्ममभ्म क्मउमहरमरिमसम बमदउमजउम ाम}र रदे दफघ् ामद्दङमम क्ममभ्मअमे ङममूअम ळसभ्ममतद्रख्अमए लमनममसाम}मरए डममरमतमरिम} ङमम बममअममिउमाम} मदिइउमम ाम}म क्मअमहल्मश्रम मिम}ङमम दू घ् ङमद ाम}दमठ दहक्ममए प्मर भ्मरए ाम}मबम भ्मरए रमउसमे बमॅ द्दहड्डकड्डमत बमॅ ङमम ाम}दमत् क्ममूर घ्उमदमङमसमम क्ममूर उमदङममेपम भममभ्सम ाम}मरिङमे मचिमउम भ्मर क्ममभ्म ल्मरमेउमम ाम}र उमाम}समे दफ ्

दबमामद्दङमम भमवमअम ाम}रसमे द?

थ्उम श्रमेलमउममथ्ड्ड बमॅ क्ममभ्म मश्रिमडश्रम ामे} नमपमल्मपम उमल्ममत वेडममॅ बमॅ मनिमइपम क्ममव्मममरिसम मविडमम बमॅ ल्मरमेउमेबमइव उमदमङमसमम भ्मम उमाम}समे दफ ्थ्उम श्रमेलमउममथ्ड्ड ामे} दर उमदमङमाम} ङमम उमइउस्मम उमहरमरिमसम दू क्ममूर भ्ममतमद्रिख्सम ाम}मत लममसम उमहअमसमम दू समस्मम ळअमकाम}मत क्ममलमडङमाम}सममक्ममॅ ाम}मे उमबमच्मसमम दू ् ङमद ैम} मश्रिमउसमत्रसम उमइाम}ड्ड.बमवव अमेड्डश्रमाम-} ाम}म मदिउउमम दमेसमम दू समस्मम क्ममभ्मामे} भमडअममॅ ाम}म ळर्ीमर वे उमाम}समम दू ्दबममरम मश्रिमडश्रमश्रङममभ्ममत बममदिनमम क्मम“मङमउमइपमþअम अमेड्डश्रमाम-} उमजोमअममक्ममॅ ाम}मे क्मÐमसमअम रज्ञमेपमम ्

दबम ाम}मूअम दू घ्

पनममेलमनम अमेड्डश्रमाम-} क्मम/भ्म} श्रमहबमेअउम डमेनड्डउम- ;ळछॅैद्ध भ्महरे मश्रिमडश्रम ामे} रुमे$ममतङम अमेड्डश्रमाम}मग् ाम}म पमþलमइव्मअम दू ्दबम मनिमइपम क्ममव्मममरिसम मदिइउमम उमे भ्ममतमद्रिख्सम र्ळीमरचममतमश्रिमङममॅ ाम}मत मश्रिमडश्रमश्रङममभ्ममत क्ममश्रममचम दफ क्ममूर ैेउमम क्मम“मङम चममे ळअमाम}मत उमेश्रमम ाम}रसमम दू ् दबम उमदमङमसमम भममसिममअिममव्मिङममॅए उमइाम}ड्ड ामे}अट्टमॅए भ्मरमबमडम- क्ममूर उमबमहवमङम उमेश्रममक्ममॅ ाम}मे चममेद्रख्समे
दू ् दबम बममअमश्रम क्ममव्मिाम}मर क्ममूर अममरमतश्रममवमत ¢मक्तिाम}मेब्म उमे ाम}मबम ाम}रसमे दहङमे र्ळीमरचममतमश्रिमङममॅ ाम}मत क्ममश्रमडङमाम}सममक्ममॅ ाम}मे भ्मजरम ाम}रअमे ाम}मत ाम}मेमडिमडम ाम}रसमे दू ्

क्मभ्मअमे उमइपमþअम ाम}मे चममेमद्रिद्रख्ङमे

क्मभ्मअमे उमइपमþअम ाम}मे चममेद्रखम}र मअिमवगमडिमाम}म लमअममअमे बमॅ उमदमङमसमम ाम}मतमचिमङमे ्

वमअम मािम}मतमचिमङमे

मश्रिमडश्रम ामे} मनिमइपम क्ममव्मममरिसम मम्दइउमम भ्ममतमद्रिख्सम र्ळीमरचममतमश्रिमङममॅ बममदिनममक्ममॅ क्ममूर लमममनिमाम}मक्ममॅ ाम}मत उमहररुमम ाम}रअमे बमेइ दबममरमत बमवव ाम}रमतङमे

Emergency website exit